Saskia with a Child

Rembrandt Van Rijn

Saskia with a Child - Rembrandt Van Rijn - www.rembrandtonline.org